ul. Skaryszewska 12  (22) 81-827-15 / +48 661-554-066   skaryszewska.parafia@gmail.com A A A  

Oktawa modlitw o świętość dzieci Kościoła

sobota, 04-06-2022


Daty obchodów Oktawy modlitw o świętość dzieci Kościoła w latach 2022-31

2022
5 czerwca – 12 czerwiec
2023
28 maja – 4 czerwiec
2024
19 maja – 26 maj
2025
8 czerwca – 15 czerwiec
2026
24 maja – 31 maj
2027
16 maja – 23 maj
2028
4 czerwca – 11 czerwiec
2029
20 maja – 27 maj
2030
9 czerwca – 16 czerwiec
2031
1 czerwca – 8 czerwiec

Wprowadzenie

Oktawa modlitw o świętość dzieci Kościoła jest czasem modlitw przypadającym pomię- dzy uroczystością Zesłania Ducha Święte- go a uroczystością Trójcy Przenajświętszej. W tych ośmiu dniach wspólnoty zakonne, parafie, stowarzyszenia i ruchy oraz osoby indywidualne: duchowne, zakonne i świeckie zobowiązują się dobrowolnie wszystkie swoje modlitwy, cierpienia i umartwienia ofiarować w intencji świętości dzieci Kościoła. Każde- go dnia szczególną modlitwą objęta jest inna grupa wiernych. Pierwszego dnia modlimy się za Ojca Świętego i kolegium biskupów na całym świecie; w poniedziałek modlimy się szczególnie o świętość kobiet, dziewcząt i matek; we wtorek modlimy się za dzie-  ci i młodzież; w środę za mężczyzn, mło- dzieńców i ojców; w czwartek tradycyjnie modlimy się o świętość kapłanów; w piątek o świętość osób starszych, samotnych i cier-

piących; w sobotę w intencjach osób konse- krowanych. Ostatni dzień oktawy modlitw obejmuje intencję jedności Kościoła Chry- stusowego.

Zachęcamy, aby każdego dnia odmówić modlitwę ofiarowania (podaną niżej) oraz uczestnicząc we Mszy świętej przyjąć ko- munię świętą na intencję wskazaną na dany dzień. Poza komunią świętą zachęcamy do podejmowania drobnych wyrzeczeń, mo- dlitw i ofiar w danej intencji. Szczególnie za- chęcamy do osobistej, przynajmniej półgo- dzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Synowie i córki Kościoła, czyli każdy z nas potrzebuje modlitwy o świętość życia. Ufa- my, że wspólna modlitwa wielu przyczyni się do wyjednania u Boga tej szczególnej łaski.

Ks. Przemysław Krakowczyk SAC

Dzień 1.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

(Niedziela)

Pierwszy dzień oktawy modlitw o świętość dzieci Kościoła przypada w uroczystość Ze- słania Ducha Świętego na Apostołów zebra- nych na modlitwie w Wieczerniku. W tym dniu chcemy modlić się o świętość dzieci Kościoła, a w sposób szczególny za Papie- ża i całe kolegium biskupów, jako następców Apostołów. Prośmy, aby cud nowej Pięćdzie- siątnicy odnowił oblicze Kościoła.

 

Boże, nasz Ojcze, Ty w dniu dzisiejszym ze- słałeś na kolegium Apostołów obiecanego nam przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ducha Świętego, nich ten sam Duch Uświę- ciciel nieustannie zstępuje na Kościół, Twoją Rodzinę, i uświęca wszystkich jego człon- ków, a szczególnie pasterzy Kościoła: Ojca Świętego Franciszka i wszystkich biskupów

świata, następców Apostołów. W tej intencji ofiaruję Tobie, miłosierny Boże, wszystkie moje modlitwy, wyrzeczenia i dobre uczyn- ki w tym dniu spełnione. Racz przyjąć moją drobną ofiarę, dla większej chwały Twojej i dla dobra Kościoła. Amen.

Dzień 2.

Święto NMP Matki Kościoła (poniedziałek)

W drugim dniu oktawy obchodzimy świę- to NMP Matki Kościoła. Maryja jest Matką Kościoła poprzez fakt zrodzenia Jego Zało- życiela a naszego Pana i Głowy Kościoła – Jezusa Chrystusa. Przez Jej przyczynę chce- my w dniu dzisiejszym modlić się o świętość dzieci Kościoła, a szczególnie o świętość ko- biet, dziewcząt i matek.

Boże, Ty Najświętszą Dziewicę Maryję wy- niosłeś do godności Matki Twojego Jedno- rodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, a przez fakt zrodzenia Założyciela Kościoła Święte- go uczyniłeś również Matką Kościoła. Tenże Syn Twój Jednorodzony, umiłowawszy Ko- ściół, swoją przeczystą Oblubienicę, do koń- ca nas umiłował i umierając za nas na drzewie krzyża w testamencie miłości potwierdził,

że Niepokalana Dziewica jest Matką całe- go Kościoła. Przez Jej przyczynę ofiaruję Ci Boże wszystkie modlitwy, wyrzeczenia i do- bre uczynki w tym dniu spełnione, prosząc o świętość dzieci Kościoła, a w dniu dzisiej- szym zwłaszcza o świętość kobiet, dziewcząt i matek. Spraw, aby ich kobieca godność nie została splamiona grzechem lub przemocą, ale przez świętość własnego postępowania niech pociągają innych ku Tobie. Amen.

Dzień 3.

Patroni: Święci Aniołowie (wtorek)

W trzecim dniu oktawy modlitw o świętość dzieci Kościoła modlimy się szczególnie za dzieci i młodzież, pamiętając słowa Zba- wiciela „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powia- dam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18,10). Szczególnymi patrona- mi tego dnia są św. Michał Archanioł, obroń- ca Kościoła katolickiego i święci Aniołowie Stróżowie.

 

Boże, nasz Ojcze, który w swojej opatrzności stworzyłeś świat, rządzisz nim i troszczysz się o każdego z nas przez posługę Twoich posłańców Aniołów i Archaniołów. Prosimy Cię, niech św. Michał Archanioł z zastępami Aniołów czuwa nad Twoją rodziną i chroni Kościół przed atakami złych duchów. Ofia-

ruję dziś wszystkie moje modlitwy, cierpie- nia, wyrzeczenia i dobre uczynki w intencjach świętości dzieci Kościoła, a szczególnie naj- młodszych: dzieci i młodzieży. Niech wspar- te przykładem świętości swoich rodziców, krewnych i przyjaciół wzrastają na dobrych ludzi i świętych uczniów Chrystusa ku Two- jej chwale. Amen.

Dzień 4.

Patron św. Józef (środa)

W środę, w czwartym dniu oktawy modlitw o świętość dzieci Kościoła patronuje nam św. Józef, opiekun i patron Kościoła Świętego. Przez Jego przyczynę modlimy się o świę- tość wszystkich dzieci Kościoła, dziś nade wszystko o świętość mężczyzn, młodzień- ców i ojców.

 

Wszechmogący Boże, który z Ojcowską mi- łością troszczysz się o Kościół, Twoją Ro- dzinę i który dałeś nam św. Józefa, męża sprawiedliwego i kustosza Świętej Rodziny, za opiekuna i obrońcę Kościoła, Tobie skła- dam dzięki za tak wiernego patrona i przez Jego przyczynę ofiaruję Ci wszystkie mo- dlitwy, wyrzeczenia i dobre uczynki w tym dniu spełnione w intencji świętości dzieci Kościoła, prosząc dziś zwłaszcza o świętość mężczyzn, młodzieńców i ojców. Spraw, aby

mężczyźni nigdy nie zapominali o religijnym wychowywaniu swojego potomstwa, a przez świętość własnego postępowania pociągali innych ku Tobie. Amen.

Dzień 5.

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (czwartek)

Dziś przypada święto Jezusa Chrystusa Naj- wyższego i Wiecznego Kapłana, ustano- wione przez papieża Benedykta XVI na za- kończenie roku kapłańskiego 2010. W tym dniu chcemy modlić się o świętość wszyst- kich dzieci Kościoła, a szczególnie osób du- chownych: prezbiterów i diakonów. Niech przykładem swego życia pociągają innych do świętości.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty ustano- wiłeś swojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, Najwyższym i Wiecznym Kapła- nem i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłań- stwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królew- skim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia

otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. Najłaskawszy Ojcze, pragnę wszystkie moje dzisiejsze modlitwy, cierpienia, wyrzeczenia i dobre uczynki ofiarować w intencji święto- ści dzieci Kościoła, a przede wszystkim ka- płanów i diakonów, aby ich posługa uświę- cania doprowadziła wszystkich pasterzy wraz z powierzonym im ludem do Twojego króle- stwa. Amen.

Dzień 6.

Patron Jezus konający na Krzyżu (piątek)

Piątek w tradycji katolickiej jest dniem kon- templacji męki Pańskiej. W szóstym dniu oktawy modlitw o świętość dzieci Kościoła, wpatrzeni w Chrystusa konającego na Krzy- żu chcemy szczególnie modlić się za oso- by: starsze, chore, cierpiące i konające, aby zjednoczyły swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa i na tej drodze osiągnęły świętość.

Miłosierny Ojcze, który przez mękę i śmierć na drzewie krzyża Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, okazałeś nam mi- łosierdzie i dokonałeś naszego odkupienia, Tobie w zjednoczeniu z ofiarą Boskiego Zbawiciela ofiaruję wszystkie modlitwy, cier- pienia i dobre uczynki w tym dniu spełnione w intencji świętości dzieci Kościoła, pole- cając dziś szczególnie osoby starsze, chore, cierpiące i konające, aby swoje cierpienia

potrafiły zjednoczyć z Krzyżem Chrystusa i w ten sposób przyczyniły się do wzrostu świętości własnej i całego Kościoła. Amen.

Dzień 7.

Patronka Najświętsza Dziewica Maryja

(sobota)

W przedostatni dzień oktawy modlitw o świę- tość dzieci Kościoła, któremu jak w każdą sobotę szczególnie patronuje Najświętsza Dziewica Maryja, chcemy szczególnie modlić się o świętość osób konsekrowanych: sióstr i braci zakonnych, pustelników, wdów i dzie- wic konsekrowanych. Niech ich modlitwa i świadectwo życia budują trwałą świętość ich samych i całego Kościoła Świętego.

Boże, Ty powołujesz wybranych ludzi do bar- dziej radykalnego życia duchem rad ewan- gelicznych. Przyjmij moje dzisiejsze modli- twy, wyrzeczenia, cierpienia i dobre uczynki w intencjach świętości dzieci Kościoła, wśród których pragnę je dzisiaj ofiarować w inten- cjach świętości osób konsekrowanych, pro- sząc, aby przykład ich życia całkowicie Tobie

poświęconego pociągał innych do Ciebie, jedynego źródła wszelkiej świętości. Amen.

Dzień 8.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

(Niedziela)

Ostatni dzień oktawy modlitw o świętość dzieci Kościoła jest dniem szczególnej mo- dlitwy o jedność całego Kościoła Chrystuso- wego. O tę jedność modlił się nasz Pan Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy sło- wami: Ojcze, spraw, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Chcemy, aby to pragnienie Syna Bożego zrealizowało się jak najszybciej.

Trójco   Przenajświętsza,   jedyny    Boże w Trzech Osobach: Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy, Ty jesteś jednym Bogiem przez jedność boskiej natury, Tobie oddaję moje modlitwy, wyrzeczenia i ofiary całego tego dnia w intencjach jedności Kościoła. Spraw, najłaskawszy Boże, aby wszystkie Twoje dzie- ci odrzuciły nienawiść, podejrzliwość, urazy i obojętność, a rozpaliwszy w sobie na nowo

miłość, weszły na drogę przebaczenia i po- jednania. Niech Twoje rozporoszone dzieci zgromadzą się na nowo w jednej owczarni pod jednym pasterzem.

LITANIA DO ŚWIĘTYCH

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami.

Święty Abrahamie, módl się za nami.

Święty Mojżeszu, módl się za nami.

Święty Eliaszu, módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,

módlcie się za nami.

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami. Święty Tomaszu, módl się za nami.

Święty Mateuszu, módl się za nami. Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami.

Święty Łukaszu, módl się za nami. Święty Marku, módl się za nami.

Święty Barnabo, módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.

Święty Szczepanie, módl się za nami.

Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Polikarpie, módl się za nami.

Święty Justynie, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święty Cyprianie, módl się za nami.

Święty Bonifacy, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami.

Święty Tomaszu Becket, módl się za nami. Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami.

Święty Pawle z Japonii, módl się za nami. Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami.

Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami. Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami.

Święta Mario Goretti, módl się za nami. Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.

Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.

Święty Ambroży, módl się za nami.

Święty Hieronimie, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami.

Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, mó- dlcie się za nami.

Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami.

Święty Patryku, módl się za nami.

Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami. Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami.

Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami. Święty Janie Pawle Drugi, módl się za nami. Święty Antoni, módl się za nami.

Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Bernardzie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.

Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami. Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami.

Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.

Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.

Święty Janie Bosko, módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami.

Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.

Święta Różo z Limy, módl się za nami. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami.

Święta Faustyno Kowalska, módl się za nami. Święty Ludwiku, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, módl się za nami. Święta Moniko, módl się za nami.

Święta Jadwigo, módl się za nami.

Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami. Święta Doroto z Mątów, módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie. Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie. Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie.

Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie.

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

wybaw nas, Panie.

Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie. Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie. Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie.

Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie. Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie.

Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wy- baw nas, Panie.

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,

wybaw nas, Panie.

Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie.

Przez Twoje przyjście w chwale. wybaw nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie,

wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,

wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krew- nych i dobrodziejów od wiekuistego potę- pienia, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował świat od cho- rób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej poboż- ności, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi dopro- wadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa- ta, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa- ta, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa- ta, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokor- ne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosi- my. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

lub

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miło- sierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świę- tych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o świętość życia

Święty Janie Pawle, przyjąłeś i zrealizowałeś po- wołanie do świętości: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz” (Kpł 19,2). Przez całe życie, szczególnie jako Pasterz całego Ko- ścioła, przypominałeś, że każdy ochrzczony jest powołany i uzdolniony, aby zrealizował wezwanie do świętości w małżeństwie i rodzinie, w życiu sa- motnym w świecie, a szczególnie w kapłaństwie i życiu konsekrowanym.

Wiele razy uczyłeś  nas słowem  i przykładem o pierwszeństwie łaski Bożej. Nasza współpraca wyraża się jak w Twoim życiu, przez modlitwę, osobistą przyjaźń z Chrystusem i synowską ufność w opiekę Matki Najświętszej. Wzywałeś i dziś wzy- wasz, abyśmy „wypływali na głębię”, przezwycię- żając powierzchowne przeżywanie wiary i subiek- tywizm w przyjmowaniu zasad moralnych.

Ucz nas, św. Janie Pawle, swoim życiem i modli- twą przed Bożym majestatem, że świętość ży- cia jest najważniejszym celem człowieka i że jest

możliwa, gdy człowiek zaufa Bogu i wybiera wą- ską i stromą ścieżkę Ewangelii.

Prowadź nas drogą maryjną. Niech „Totus Tuus” będzie światłem dla każdego z nas, dla rodzin, pa- rafii i Kościoła. Jest to droga krzyża, trudna i pięk- na, bardzo osobista, samotna i wspólnotowa.

Świętość naszego życia – uczyłeś nas i uczysz nadal

– prowadzi nas do apostolstwa, które jest przyję- ciem odpowiedzialności za świętość naszych bliź- nich. Pisałeś, że „wiara umacnia się, gdy jest prze- kazywana”. Wiele razy wskazywałeś, jak wielką rolę na drodze do świętości pełnią ruchy religijne.

Święty Janie Pawle, uproś nam łaskę, byśmy oparli się pokusom szatana, duchowi materializmu, pychy i zmysłowości. Pomóż nam być świętymi. W naszej świętości jest chwała Boża i przyszłość świata.

(bp Jan Szkodoń)

Teksty modlitw opracował

ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC

Korekta

Magdalena Bajon

Skład i łamanie

ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC Dariusz Ślaski

© Copyright ks. Przemysław Krakowczyk, 2022 ISBN 978-83-950359-8-2

Imprimatur

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 23.03.2022 – nr 398(K)2022

+ Romuald Kamiński

Wydawca

Fundacja Misericordia Ożarów Mazowiecki www.Misericordia.media.pl

ISBN 978-83-950359-8-29

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM